Ale Els integritetspolicy

Här nedan hittar du Ale Els integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Ale El Ekonomisk Förening
Org.nr: 763500-0040
Lunnavägen 2
449 50 Alafors

Ale El Elhandel
Org.nr: 556114-0244
Lunnavägen 2
449 50 Alafors

Har gemensamt behandlingsunderlag enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen och nedan gemensamt kallat för ”Ale El”

Denna integritetspolicy beskriver hur Ale El behandlar dina Personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss på e-post: gdpr@aleel.se eller telefon 0303-332400

Ale El värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hemsida, www.imy.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

”Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgifter hos Ale El

Ale El är personuppgiftsansvarig och behandlar och registrerar personuppgifter enligt förordningen och enligt principer för behandling av personuppgifter (Artikel 5. och 6).

För att ingå avtal med oss behöver vi uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.

Vi samlar in och uppdaterar information i anslutning till våra tjänster, till exempel:

 • Information som du själv ger oss
 • Information som vi samlar in gällande din användning av våra tjänster och
 • Information vi får från tredje part (SPAR)

Varför och hur vi behandlar dina uppgifter?

Ale El behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som Kund samt för redovisnings- och faktureringsändamål, administrera betalningslösningar, kreditupplysning, fullgöra förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser. I förekommande fall hantera arbetsansökningar.

Ale El behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande ändamål och syfte.

Vi använder insamlad information enligt ”Artikel 6 i förordningen” i syfte att:

 • registrera dig eller din enhet för en tjänst
 • tillhandahålla en begärd tjänst eller funktion
 • tillhandahålla anpassat innehåll och personliga tjänster baserat på dina tidigare aktiviteter via våra tjänster med ditt godkännande
 • för att fråga dig om dina åsikter om våra produkter och tjänster och att genomföra kundenkäter med ditt godkännande,
 • förstå hur personer använder våra Tjänster så att vi kan förbättra dem och utveckla nya produkter och tjänster.
 • affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.
 • Utveckla och analysera verksamheten.

Delandet av din information

Vi kan lämna ut information om dig internt, som till exempel till kundtjänst, ekonomiavdelningen och även till marknadsavdelningen om du har valt att ta emot marknadsföring.

Vi kan även komma att lämna ut information till följande enheter för att kunna utföra våra tjänster:

 1. Dotterbolag.
 2. Affärspartners. (samtycke från dig) enligt Artikel 7 i förordningen
 3. Tjänsteleverantörer. (personuppgiftsbiträde avtal)
 4. Andra parter med ditt samtycke eller enligt dina instruktioner.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Säkerhet

Vi skyddar din information och har inrättat lämpliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda information som vi samlar in i samband med våra Tjänster.

Dina rättigheter

Enligt artikel 12,13,14,15,16,17,18,19,20 och 21 i förordningen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fallen att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande på gdpr@aleel.se eller kontakta oss på tlf. 0303-332400

Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) www.imy.se

Hur länge behandlar Ale El dina Personuppgifter?

Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som informationen samlades in. Det innebär att informationen kommer att förstöras eller raderas i våra system när den inte behövs längre.

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen vi hanterar om dig hanteras baserad på följande resonemang:

 1. åtminstone den tid informationen används för att tillhandahålla en tjänst;
 2. som krävs enligt lag, kontrakt eller lagstadgade skyldigheter, eller
 3. endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in och bearbetas eller längre om så krävs enligt kontrakt, enligt tillämplig lagstiftning eller för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil.

Vi använder cookies för att samla in information i samband med framtida besök från denna webbplats, för att känna igen dig som en tidigare besökare eller att spåra din aktivitet på vår webbplats. Om du följer en länk till webbplatsen från ett dotterbolag eller marknadsföring lagrar vi information om din ankomst från det där dotterbolaget eller marknadsföring i en session cookie. Du behöver inte ha cookies aktiverade för att besöka vår webbplats. Du kan vägra cookies genom att stänga av dem i din webbläsare. Men om du vill få tillgång till webbsidor som kräver registrering måste du acceptera en obligatorisk cookie som du kan radera när du lämnar webbplatsen.

Du kan läsa mer om cookies här: https://www.aboutcookies.org

Vi använder Google analytics om du INTE vill att dina data blir använt av Google analytics kan du gå hit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tillägg

Om vi ändrar denna integritetspolicy meddelar vi dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbplatsen www.aleel.se

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med eventuella kommentarer, frågor, klagomål eller förslag som du kanske har angående de informations praxis som beskrivs i detta uttalande.

E-post: gdpr@aleel.se
Telefon: 0303-332400