Övervakningsplan

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen för Ale El Ekonomisk förening.

Övervakningsplan Ale El Ekonomisk förening för 2023

Organisationsnummer:

Organisations nummer: 763500-0040

Övervakningsplanen gäller från och med 2024-03-07 och ersätter därmed tidigare utgiven version daterad 2023-03-10

Bakgrund

Övervakningsplanen är upprättad enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Syftet med övervakningsplanen är att få en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion och att garantera att Ale El Ekonomisk förening med orgnr: 763500-0040 i egenskap av nätkoncessionsinnehavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden, d.v.s. elhandlare eller elproducenter.

Övervakningsplanen ska i relevanta och tillämpliga delar för den enskilda processen i nätverksamheten, följas av personalen i enlighet med elnätsföretagets interna processer och rutiner.

Omfattning

Övervakningsplanen omfattar moderbolaget Ale El Ekonomisk förening och det helägda dotterbolaget Ale El Elhandel AB med orgnr: 556114-0244 och ansvarsfördelningen dem emellan. För Ale El ekonomisk förening innebär detta att övervakningsplan upprättas avseende redovisningsområde REL00001.

Moderbolaget Ale El ekonomisk förening bedriver nätverksamhet. Från och med 2011-08-01 bedrivs även elhandel i dotterbolaget Ale El Elhandel AB.
Övervakningsplanen fastställs av VD.

Juridisk åtskillnad

Funktionell åtskillnad

Eftersom Ale El ekonomisk förening har mindre än 100 000 kundanläggningar kan moderbolaget och dotterbolaget ha gemensam VD och företagsledning.

Ale El ekonomisk förenings föreningsstämma väljer styrelseledamöter till Ale El ekonomisk förening. Ale El Elhandels bolagsstämma väljer styrelseledamöter till Ale El Elhandel AB.

Koncerngemensamma tjänster

Ale El Elhandel har inga anställda utan köper tjänster från Ale El ekonomisk förening enligt marknadsmässiga villkor. För att undvika diskriminering informeras och utbildas samtlig berörd personal om att elnätverksamhetens information inte får nyttjas till annat än elnätverksamhet.

Tjänster som köps av Ale El Elhandel är bland annat:

 • Kundtjänst med fakturering
 • Administration
 • Ekonomi
 • Kvalitet, miljö och IT
 • Personal

Avdelningschefer styr verksamheten direkt under moderbolaget och dotterbolagets gemensamme VD. Samtliga tjänster köps till marknadsmässiga priser baserat på nyttjandegrad, personalkostnader, lokalkostnader samt administrativa kostnader.

Genom att årligen följa upp och korrigera nyttjandegraden och göra externa jämförelser uppfylls de marknadsmässiga villkoren.

Diskriminerande beteende undviks genom information, utbildning, riktlinjer och en utarbetad policy för åtskillnad mellan moderbolaget och dotterbolaget. Risk för diskriminering kan uppstå vid kundkommunikation. Vid utbildningar påtalas tydligt var riskerna finns och hur man ska göra för att undvika diskriminering.

Marknadsmässiga villkor

Ale El Ekonomisk förening tillämpar rutiner och utarbetad policy för att säkerställa att ingen form av korssubventionering förekommer.

Hantering av kommersiellt känslig information

Ale El Ekonomisk förening lyder inte under offentlighetsprincipen vilket innebär att handlingar som inkommit till oss eller upprättats hos oss inte lämnas ut.

Kategorier av information och uppgifter som betraktas kommersiellt känsliga är:

 • Kundregister
 • Förbrukningsstatistik
 • Kundanläggningsinformation
 • Kreditvärdighet hos kunder

Särskilt med avseende på:

 • vilka personalkategorier som hanterar informationen
 • hur styrfunktioner och IT-system hindrar icke-behörig personal att få tillgång till kommersiellt känslig information

Kommersiellt känslig information hanteras enbart av personal som tilldelats uppdraget att hantera denna information. Detta följer av personalkategorins uppdragsbeskrivning och övriga rutiner. Kommersiellt känslig information hanteras på ett sådant sätt att diskriminering gentemot övriga aktörer inte sker. Koncerngemensam eller annan inhyrd personal får ta del av informationen men får inte nyttja denna för annan verksamhet än avsedd.

Ale El Ekonomisk förening och Ale El Elhandels interna rutiner och processer hindrar obehörig personal vid dotterbolaget att få tillgång till kommersiellt känsliga uppgifter. Inhyrd personal eller personal som p.g.a. avtalsförhållanden eller liknande utför arbete åt moderbolaget eller dotterbolaget ska jämställas med anställda och därmed omfattas av Ale El ekonomisk förenings skyldigheter. Vi följer regelbundet upp att dessa skyldigheter uppfylls.

Utbildning till anställda för att eliminera diskriminering

Samtlig personal eller annan person som representerar eller gör tjänst åt Ale El ekonomisk förening eller Ale El Elhandel får regelbunden utbildning i tillämpliga delar av ellagen samt övervakningsplanen och tillhörande rutiner och policys för att säkerställa att diskriminerande beteende p.g.a. okunskap motverkas.

Vår personal eller annan person som representerar eller gör tjänst åt Ale El ekonomisk förening eller Ale El Elhandel informeras om relevanta rekommendationer över agerande gentemot övriga aktörer på marknaden. Informationen/utbildningen organiseras och genomförs återkommande i bolagen. Uppföljning av hur personalen tillämpar utbildningen genomförs.

Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning

VD fastställer övervakningsplanen. Marknadschef rapporterar in och är ansvarig med fullständiga befogenheter att följa upp efterlevnad.

Ansvarig för att övervakningsplanen upprättas och följs upp samt att den årliga rapporten upprättas och offentliggörs är VD.

VD är även ytterst ansvarig för regelbunden uppföljning av processer samt utbildning av personal som hanterar känslig information.

Årlig rapport

En gång per år publicerar Ale El ekonomisk förening en rapport avseende övervakningsplanen. Rapporten ska vara publicerad på Ale El ekonomisk förenings hemsida senast den 15 mars varje år.

Den årliga rapporten lämnas ut till de som begär att få ta del av den.

Den årliga rapporten skickas även till Energimarknadsinspektionen senast den 15 mars varje år

Genomförda förändringar och kommande åtgärder

Följande åtgärder har vidtagits under året i syfte att tydliggöra vad vår personal har att rätta sig efter.

 1. Utbildning av samtlig personal i diskrimineringsfrågor elnät/elhandel
 2. Genomgång av innehållet i övervakningsplanen
 3. Avtalstexter, rutiner och policys kommer att vid behov vidareutvecklas

 

Alafors 2024-03-07
Ale El Ekonomisk förening

Anders Sandeberg
VD