Kabelutsättning – steg för steg

Tänker du gräva, borra, spetta eller göra liknande arbeten i mark där Ale Els elkablar kan finnas? Ansök först via Ledningskollen.se – därefter kan du påbörja ditt arbete.

Ledningskollen.se

Kostnadsfri utsättning

 • Ansök om ledningsanvisning via ledningskollen.se – tjänsten är kostnadsfri.
 • Ansök minst 10 arbetsdagar innan du tänkt påbörja arbetet.
 • Kabelanvisning och övrig överlämnad dokumentation är giltig i 1 månad.
 •  Dokumentera kabelanvisningen så fort den är utförd då det är stor risk för markeringar/käppar att försvinna.
 • Upprepade kabelanvisningar som behöver göras om eller kompletteras kan debiteras.

Viktigt att tänka på:

Om en kabel grävs av eller skadas ring oss direkt på telefonnummer 0303-33 24 00.

OBS! Vidrör aldrig en skadad kabel.

Akut kabelanvisning?

Om du har behov av kabelanvisning inom 10 arbetsdagar debiteras 1500kr (avser enstaka kablar, privatpersoner).
Vattenläcka anses vara ett akutärende som prioriteras högre än planerade ärenden.

Schaktning vid och nära en starkströmskabel

Kabel ska alltid närmas med stor försiktighet. En kabel kan ha olika fyllningshöjder, på grund av att markytan har sänkts eller höjts samt att vissa delar av kabeln kan ha annat minimidjup. Om ett kabeldjup anges i samband med kabelutsättning så är det djupet ungefärligt och bara vid markerad plats.

 • Vid en grävskada på en kabel finns det en elektrisk fara och risk för personskador på grund av strömgenomgång eller verkan av ljusbåge. Det är viktigt att direkt avlägsna sig från kabel.
 • Vid en grävskada kan en provtillkoppling av kabel ske och en elektrisk fara uppstå.
 • Elnätsägaren ska omedelbart informeras vid en grävskada för att förhindra att en manuell tillkoppling sker av den grävskadade kabeln.
 • Vid en grävskada ska schaktningsarbetet avbrytas och instruktioner från elnätsägaren avvaktas.
 • Avbryt och/eller anpassa grävningen efter rådande förutsättningar, exempelvis om kablar eller rör påträffas som ej redovisats vid kabelutsättningen.
 • När kabel har lokaliserats i kabelgropen är det viktigt att friläggning sker med stor försiktning. Metoder för denna friläggning kan antingen vara genom handgrävning, sandsugning eller lämplig metod beroende på aktuellt kringfyllnadsmaterial.
 • Eventuella åtgärder som skyddsinklädning med mera utförs efter anvisning av elnätsägaren.
 • Eventuell flyttning, upphängning av kablar och liknande åtgärder får endast utföras av elnätsägaren eller under uppsikt av elnätsnätägaren, där denne ser till att godkända lyftkrokar och handskar med mera används.
 • Vid återfyllning ska lämplig täckning och markering göras för att undvika framtida skador

Är du ett företag eller förening?

Vid större kabelanvisning där man ska gräva i ett område för exempelvis fiber, fjärrvärme osv. debiteras verklig tid samt kostnad för åtgånget material så som markeringsfärg och käppar.

Tips! Ale El sätter ut kablar i allmänna ytor där det ska grävas/plöjas, detta görs fram till tomtgräns (anlagd gräsyta, häck, staket osv). Ska företaget även gräva inne på privatmark åligger ansökan om kabelanvisning på markägaren.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss på telefon 0303-33 24 00