Avbrottsersättning

Sedan 1 januari 2006 har den som drabbas av elavbrott som varar mer än 12 timmar rätt till ersättning.

Drabbas du av ett sammanhängande strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du rätt till ersättning. Kommer elen tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottet räknas det som sammanhängande.

Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning, den betalas ut automatiskt på någon av de efterföljande fakturorna (normalt sett inom tre till sex månader).

Ersättning utgår inte om:

• Kunden inte har fullgjort sina skyldigheter så att elen har blivit avstängd, eller om kunden har begärt avstängning.
• Avbrottet beror på kundens försummelse.
• Överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att uppreda en god drift- och leveranssäkerhet.
• Avbrottet ligger utanför Ale Els så kallade kontrollansvar.
• Avbrottet beror på fel i stamnätet.

För ytterligare information om avbrottsersättning se Ellagen.