Förstå din faktura

Nytt utseende på fakturan från oss

Fakturorna från Ale El kommer från och med december 2018 se något annorlunda ut.
Det beror på att vi har bytt datasystem som ger fakturorna ett annat utseende.
Innehållet är det samma som tidigare, du kan utläsa din förbrukning och vad som ska
betalas.

 

På min elnätsfaktura finns tre avgifter, elsäkerhetsavgift , elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift . Vad är det?

De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.
Avgifterna tas ut en gång per år på din elnätsfaktura.
Elsäkerhetsavgiften (7,50 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.
Elberedskapsavgiften (56,25  kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.
Nätövervakningsavgiften (3,75 kronor per elabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.
Mer information om energimyndigheten hittar du på deras hemsida: www.energimyndigheten.se