Elcertifikat

Inköp av elcertifikat är obligatorisk. Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och kvotpliktiga. Enligt beslut i riksdagen juni 2017 ska den förnybara elproduktionen öka med 48 TWh från 2002 till 2030 och systemet är förlängt till 2045. 

Alla elhandelsföretag berörs av lagen och så här fungerar systemet:

  • Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el
  • Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning
  • Elhandelsföretaget tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen

Om du väljer Fast elpris ingår kostnaden för elcertifikat i ditt elpris.

Om du väljer Rörligt elpris fastställs kostnaden för elcertifikat efter varje månadsslut baserat på genomsnittligt inköpspris för den aktuella månaden.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida