Elcertifikat

Vad är det och hur fungerar det?

Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan de som producerar förnybar el och kvotpliktiga elhandlare, inköp av elcertifikat är obligatorisk.

Under hösten 2020 beslutade riksdagen att avsluta elcertifikatsystemet vid utgången av 2035 (tidigare 2045). Detta medför också att produktionsanläggningar som är drifttagna efter utgången 2021 inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat. Målet är att ny förnybar elproduktion ska uppgå till 46,4 TWh till år 2030

Alla elhandelsföretag berörs av lagen och så här fungerar systemet:

  • Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el
  • Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning
  • Elhandelsföretaget tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen

Om du väljer Fast elpris ingår kostnaden för elcertifikat i ditt elpris.

Om du väljer Rörligt elpris fastställs kostnaden för elcertifikat efter varje månadsslut baserat på genomsnittligt inköpspris för den aktuella månaden.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida