Elcertifikat

Läs om vad det innebär här nedan

Inköp av elcertifikat är obligatorisk. Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och kvotpliktiga. Målet är att ny förnybar elproduktion ska uppgå till 46,4 TWh till år 2030. Under hösten 2020 beslutade riksdagen att avsluta elcertifikatsystemet vid utgången av 2035 (tidigare 2045. Detta medför också att produktionsanläggningar som är drifttagna efter utgången 2021 inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat. 

Alla elhandelsföretag berörs av lagen och så här fungerar systemet:

  • Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el
  • Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning
  • Elhandelsföretaget tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen

Om du väljer Fast elpris ingår kostnaden för elcertifikat i ditt elpris.

Om du väljer Rörligt elpris fastställs kostnaden för elcertifikat efter varje månadsslut baserat på genomsnittligt inköpspris för den aktuella månaden.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida