Ale El Ekonomisk förenings stadgar

Här nedan hittar du stadgar för Ale El Ekonomisk förening

§1 Firma

Föreningens firma är Ale El Ekonomisk förening.

§2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt eller genom dotterbolag bedriva nätverksamhet och elhandel, äga anläggningar för produktion och överföring av energi, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§3 Styrelsens säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Ale kommun, Västra Götalands län.

§4 Antagande av medlem

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som har elnätsavtal med föreningen och som kan förväntas komma att främja föreningens ändamål.

§5 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och prövas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen väljer att delegera beslutet till. Styrelsen kan föra frågan om medlemskap till stämman för beslut.

Den som antagits som medlem och erlagt medlemsinsatser till föreningen enligt §7 erhåller genom styrelsens försorg skriftlig bekräftelse om medlemskap.

§6 Medlems skyldighet

Medlem är skyldig att följa de föreskrifter som styrelsen utfärdar. 

§7 Medlemsinsatser och insatsbetalning

En medlemsinsats i föreningen uppgår till 300 kronor. Medlem skall delta i föreningen med det antal medlemsinsatser som följer av §8.

Medlemsinsatser skall betalas kontant i samband med medlems inträde i föreningen.

§8 Insatsskyldighet

Det antal medlemsinsatser som medlem ska betala bestäms i huvudsak efter huvudsäkringens storlek enligt följande.

 1. Medlem som innehar anläggning med en huvudsäkring på 16-25 ampere skall betala tio (10) medlemsinsatser. Detta gäller även för medlem som på annat sätt förvärvar el till en anläggning med en huvudsäkring på 16-25 ampere.
 2. Medlem som innehar anläggning med en huvudsäkring på 35-63 ampere skall betala trettio (30) medlemsinsatser. Detta gäller även för medlem som på annat sätt förvärvar el till en anläggning med en huvudsäkring på 35-63 ampere.
 3. Medlem som innehar anläggning med en huvudsäkring på 80 ampere eller mer skall betala det antal insatser som motsvarar huvudsäkringens storlek i ampere minskad med talet tio (10). Detta gäller även för medlem som på annat sätt förvärvar el till en anläggning med en huvudsäkring på 80 ampere eller mer.
 4. Medlem med högspänningsabonnemang 11 kV skall betala tusen (1000) medlemsinsatser. Medlem med högspänningsabonnemang 22 kV skall betala tvåtusen (2000) medlemsinsatser.

§9 Förändrad insatsskyldighet m.m.

Medlem som höjer sin huvudsäkring, i den omfattning att en ökad insatsskyldighet uppkommer enligt beräkningsgrunderna i §8, skall betala ytterligare medlemsinsatser i föreningen i enlighet med föreskrifterna i §8.

Om medlem sänker sin huvudsäkring, i den omfattning att en minskad insatsskyldighet uppkommer enligt beräkningsgrunderna i §8, skall överskjutande medlemsinsatser som därvid uppkommer betraktas som överinsatser. Medlem har därvid enligt 4 kap. 3§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) rätt att efter uppsägning till partiellt utträde få tillbaka överskjutande belopp utan att avgå ur föreningen.

Det åvilar styrelsen att bevaka huruvida medlems insatsskyldighet har förändrats, genom att löpande hålla medlemsförteckningen uppdaterad över samtliga medlemmar. Förutom vad som lagen kräver skall även framgå betalda medlemsinsatser, utgivna andelar, huvudsäkringsstorlek samt, beträffande högspänningsabonnemang enligt vad som följer i §8. När förteckningen har fastställts av föreningsstämman har styrelsen möjlighet att sända skriftliga krav till de medlemmar som enligt förteckningen skall betala ytterligare medlemsinsatser.

§10 Leveransvillkor

Villkoren för energileverans till medlem och annan förbrukare, som sker över föreningens elnät bestäms av medlems eller annan förbrukares elleverantör. Villkoren för eldistribution på föreningens nät beslutas av styrelsen.

§11 Överlåtelse av andel

Medlem som avslutar elnätsavtal vars innehav föranlett inträdet och inte inom sex månader tecknar nytt elnätsavtal med föreningen, vars innehav föranlett inträdet kan erbjuda sin andel i föreningen till den efterträdare som tecknar elnätsavtal med föreningen avseende samma anläggning som föranlett tecknande av det ursprungliga elnätsavtalet. Om efterträdare inte godkänns som medlem, av styrelsen, eller inte vill övertaga andelarna, skall medlemmen erbjuda föreningen att återlösa de inbetalda insatserna inom sex månader.

Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel skall ansöka om inträde inom sex månader efter förvärvet. Ansökan prövas enligt §5. Antas förvärvaren som medlem inträder denne i överlåtarens ställe. Medlem som efter avslutande av elnätsavtal inom sex månader tecknar nytt elnätsavtal med föreningen, har rätt att behålla sin andel i föreningen. Om det nya elnätsavtalet innebär en ökad insatsskyldighet enligt beräkningsgrunderna i §8 tillämpas bestämmelserna i §8 och §9 ovan.

§12 Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente

Har medlems andel övergått på annan, på grund av bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren rätt att inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren fyller förutsättningarna i §4 ovan. Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess den avlidnes andelar övergått på annan, dock längst till utgångne av det räkenskapsår under vilket dödsboet begärt sitt utträde.

§13 Utträde

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen. Utträde beviljas dock ej, utom vid avslut av elnätsavtal och utom då styrelsen så beslutar, förrän två år efter inträdet.

§14 Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen eller eljest skadar föreningen eller motarbetar dess intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan därom till styrelsen inom tre månader från det att meddelandet om uteslutning avsänts till denne.

§15 Avgång ur föreningen

Utom i de fall som avses i 7 kap. 15§ tredje stycket FL (insatsskärpningar m m) och 12 kap. 4§ andra stycket FL (fusion) äger avgång ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår, vilket infaller sex månader efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffar.

§16 Insatsåterbetalning

Avgående medlem har rätt att, med de begränsningar som följer av 4 kap. 1§ FL, återfå hälften av medlemsinsatser, dvs. 150 kronor per inbetald medlemsinsats. Därutöver har avgående medlem rätt att erhålla sin andel av beslutad återbäring i enlighet med dessa stadgar. Återbetalning sker tidigast sex månader efter utgången av det räkenskapsår under vilket utträde begärts och av styrelsen beslutats. Vid medlems konkurs i vilken föreningen har krav äger föreningen rätt att överföra medlemmens inbetalda insatser som betalning för skulden. Överstigande del återbetalas.

§17 Förlust av rösträtt

Medlem som uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen förlorar genast rätten att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§18 Styrelse

Föreningsstämman väljer en styrelse bestående av minst sju och högst nio ordinarie ledamöter av vilka två nomineras av Ale kommun. Personalrepresentation i styrelsen regleras i annan lagstiftning. Styrelsen är föreningens ledande organ och förvaltar föreningens angelägenheter. Till ledamot av styrelsen kan väljas röstberättigad medlem eller person som avses i 6 kap. 4§ FL.

§19 Valberedning

Föreningsstämman väljer en valberedning som består av tre personer, varav en företräder den medlem som har flest andelar. Föreningsstämman utser dess ordförande.

§20 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer styrelsen därtill utser.

§21 Styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall sammanträda om minst en av dess ledamöter eller dess verkställande direktör begär det. Protokoll vid styrelsens sammanträde skall, förutom av ordföranden, justeras av den eller de övriga ledamöter som styrelsen därtill utser.

§22 Ledning

För föreningens löpande förvaltning utser styrelsen verkställande direktör.

§23 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§24 Tid för årsredovisning

Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma avlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§25 Revision

Vid ordinarie föreningsstämma väljes två revisorer för tiden till och med ordinarie föreningsstämma året efter valet. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad revisor. Revisionsberättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

§26 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under tiden mars–maj månad. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Extra föreningsstämma får inte förläggas närmare ordinarie stämma än 30 dagar.

§27 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i minst en på orten bruklig tidning eller genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Vid ärenden enligt 7 kap. 8§ FL skall kallelsen vara skriftlig. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före föreningens stämma och senast två veckor före ordinarie och senast två veckor före extra föreningsstämma. Vid ärende som gäller stadgeändring skall kallelse ske senast fyra veckor före extrastämma.

§28 Rösträtt vid föreningsstämma

Vid utövande av rösträtt och beslutsfattande vid föreningsstämma skall följande gälla:

 1. medlem som begärt utträde eller uteslutits ur föreningen äger ingen rösträtt
 2. att varje medlem äger en röst oavsett antalet inbetalda insatser
 3. att medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem som ombud. Ombud skall medföra skriftlig fullmakt.
 4. att ingen må som ombud företräda mer än en medlem
 5. att såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits
 6. att vid lika röstetal personval avgöres genom lottning, men i andra frågor gäller den mening, som biträdes av ordförande. Juridisk person företrädes av den som därtill bemyndigas
 7. att alla val äger rum genom sluten omröstning, såvida inte samtliga närvarande röstberättigade beslutar annat. Över beslut, som vid föreningsstämman fattas, skall genom stämmoordförandens försorg föras protokoll, som justeras av ordföranden och två därtill vid stämman utsedda medlemmar. Senast inom två veckor från beslutets dag skall protokollet vara tillgängligt för föreningens medlemmar

§29 Poströstning

Styrelsen får besluta att medlemmarna får poströsta vid en föreningsstämma om detta är ändamålsenligt.

I förekommande fall ska kallelse, om frågan inte är av mindre betydelse, innehålla det huvudsakliga i varje förslag som ska behandlas på stämman.

Till kallelsen ska det bifogas ett formulär för poströstning som ska innehålla hänvisningar till förslagen och i anslutning till dessa ska det finnas två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.

Poströstning får enligt styrelsens anvisningar, ske per post eller e-post.

Medlem som poströstar skall tas upp i röstlängden som närvarande.

Ombud vars röst avgett som poströst skall i röstlängden tas upp som närvarande.

§30 Ärenden på ordinarie stämma

Vid föreningens ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt vid behov vara rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd för stämman
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Styrelsens årsredovisning samt i förekommande fall koncernredovisning
 7. Revisorernas berättelse samt i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Beslut i anledning av föreningens överskott eller förlust enligt balansräkningen
 11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 12. Val av ordförande för en tid av 1 år
 13. Val av vice ordförande för en tid av 1 år
 14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
 15. Val av revisorer för en tid av 1 år
 16. Val av valberedning för en tid av 1 år
 17. Fastställande av medlemsförteckning med angivande av betalda medlem- sinsatser, huvudsäkringsstorlek m.m.
 18. Övriga ärenden, om vilkas behandling skriftligt framställts till styrelsen senast en månad före stämman

Extra föreningsstämma skall hållas enligt §26 i dessa stadgar och skall ej behandla eller besluta i andra ärenden än dem, som angivits i kallelsen.

§31 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas antingen med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller med enkel respektive 2/3-dels majoritet av de röstande på två på varandra följande stämmor eller, om stadgeändringen innebär att medlems skyldighet att betala insatser eller avgifter ökas eller medlems rätt till överskottsbetalning begränsas, med enkel respektive fjärdedels (3/4 av de röstande på två på varandra följande stämmor) eller, om stadgeändringen innebär medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning begränsas, med enkel majoritet respektive enhälligt beslut av de röstande på två på varandra följande stämmor.

§32 Motioner

Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall behandlas av stämman om ärendet anmälts till styrelsen senast en månad före stämman. Beträffande stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelserna i §14, andra stycket.

 §33 Meddelanden

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall bringas till medlemmarnas kännedom genom annons i en på orten bruklig tidning, brev med posten eller e-mail.

§34 Fördelning av överskott

Uppkommer överskott skall detta efter föreningsstämmans beslut:

 1. fonderas och/eller
 2. föras i ny räkning och/eller
 3. fördelas mellan medlemmarna som återbäring i förhållande till deras affärsomfattning avseende energiöverföring med föreningen och dess dotterbolag och/ eller
 4. utdelas till medlemmarna i form av vinstutdelning i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

Till reservfonden skall dessutom alltid läggas vad medlem vid avgång ur föreningen ej återfår av sina insatser. För att återbäring skall utbetalas skall andelarna innehas vid tidpunkten för stämman samt innehafts hela räkenskapsåret. Outtagen återbäring återgår till föreningen.

§35 Behållna tillgångar vid upplösning

Vid föreningens upplösning enligt 11 kap. FL skall i den mån behållna tillgångar finnes, dessa fördelas bland dem som vid upplösningen är medlemmar i föreningen, vilka därvid skall återfå inbetalda medlemsinsatser. Skulle tillgångarna inte räcka till full återbetalning av medlemsinsatser skall tillgångarna fördelas i förhållande till det antal medlemsinsatser som medlemmen äger. Överstiger tillgångarna värdet av medlemsinsatser skall återstoden fördelas mellan medlemmarna efter antalet inbetalda medlemsinsatser.

§36 Tvister

Tvist mellan föreningen på den ena sidan samt styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller medlem, på den andra sidan, skall avgöras av domstol såvida parterna inte är överens om att tvisten skall efter skiljeförfarande enligt lag om skiljeförfarande.

§37 Föreningslagen

I övrigt gäller vad som föreskrives i lagen om ekonomiska föreningar.

 

Beslutades vid föreningsstämma 2018-05-22
Registrerades på Bolagsverket 2018-10-04

Styrelse Ale El Ekonomisk förening

Ordförande

Eje Engstrand

Vice ordförande

Rolf Alkenhoff

Ledamöter

Catharina Eliasson
Kenneth Olsson
Ingemar Othzén
Tony Norrman
Thore Skånberg

Personalrepresentanter

Martin Durfelt, ledamot
David Einbeigi, suppleant
Yvonne Samuelsson, suppleant
Patrik Olsson, ledamot