Ale El Ekonomisk förenings stadgar

Här nedan hittar du stadgar för Ale El Ekonomisk förening

1 Firma

Föreningens firma är Ale El Ekonomisk förening.

2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt eller genom dotterbolag bedriva elnätsverksamhet och elhandel, äga anläggningar för produktion och överföring av energi, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

3 Styrelsens säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Ale kommun, Västra Götalands län.

4 Antagande av medlem

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som har elnätsavtal med föreningen och som kan förväntas komma att främja föreningens ändamål.

5 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och prövas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen väljer att delegera beslutet till.

Den som antagits som medlem och erlagt medlemsinsatser till föreningen enligt §7, eller förvärvat andelar enligt §12 st 2, erhåller genom styrelsens försorg skriftlig bekräftelse om medlemskap.

6 Medlems skyldighet

Medlem är skyldig att följa dessa stadgar och de föreskrifter som styrelsen utfärdar. 

7 Medlemsinsatser och insatsbetalning

En medlems insats i föreningen uppgår till 300 kronor, multiplicerat med de antal medlemsinsatser som följer av §8.

Medlemsinsatser skall betalas kontant i samband med medlems inträde i föreningen.

8 Insatsskyldighet

Det antal medlemsinsatser som medlem ska betala bestäms efter huvudsäkringens storlek enligt följande.

 1. Medlem som innehar anläggning med en huvudsäkring på 16-25 ampere skall betala tio (10) medlemsinsatser.
 2. Medlem som innehar anläggning med en huvudsäkring på 35-63 ampere skall betala trettio (30) medlemsinsatser.
 3. Medlem som innehar anläggning med en huvudsäkring på 80 ampere eller mer skall betala det antal insatser som motsvarar huvudsäkringens storlek i ampere minskad med talet tio (10).
 4. Medlem med högspänningsabonnemang 11 kV skall betala tusen (1000) medlemsinsatser. Medlem med högspänningsabonnemang 22 kV skall betala tvåtusen (2000) medlemsinsatser.

9 Förändrad insatsskyldighet m.m

Medlem som höjer sin huvudsäkring, i den omfattning att en ökad insatsskyldighet uppkommer enligt beräkningsgrunderna i §8, skall betala ytterligare den medlemsinsats i föreningen som följer av §8, och erhåller därvid de ytterligare insatser i föreningen.

Om medlem sänker sin huvudsäkring, i den omfattning att en minskad insatsskyldighet uppkommer enligt beräkningsgrunderna i §8, skall de överskjutande medlemsinsatser som då uppkommer betraktas som överinsatser. Medlem har då enligt 10 kap. 16§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (FL) rätt att efter uppsägning inom sex månader därefter få tillbaka överskjutande medlemsinsats. Återlösen av överinsats sker med tillämpning av regeln i 17 §, med halva insatsbeloppet.

Styrelsen ska tillse att i förekommande fall infordra tillkommande medlemsinsatser eller återbetala överinsatser enligt vad som anges ovan.

10 Medlemsförteckning

Styrelsen skall föra en förteckning över medlemmarna.

Förutom vad lagen kräver skall även framgå medlemmens antal insatser, huvudsäkringens storlek samt, beträffande högspänningsabonnemang, den för medlemmen gällande spänningsnivån.

Styrelsen ansvarar för att fortlöpande bevaka om medlems insatsskyldighet har förändrats, genom att hålla medlemsförteckningen i alla delar uppdaterad.

11 Leveransvillkor

Villkoren för energileverans till medlem och annan förbrukare, som sker över föreningens elnät bestäms av medlems eller annan förbrukares elleverantör. Villkoren för eldistribution på föreningens nät beslutas av styrelsen.

12 Överlåtelse av andel

Medlem som avslutar sitt elnätsavtal, har rätt att kvarstå som medlem, om denne inom sex månader från det elnätsavtalet avslutats tecknar nytt elnätsavtal med föreningen. Medlemmen har i annat fall rätt att överlåta sina andelar till den som övertar elnätsavtalet. Om efterträdaren inte godkänns som medlem eller inte vill överta andelarna, är medlemmen skyldig att senast sex månader efter det elnätsavtalet avslutats, erbjuda föreningen att återlösa de inbetalda medlemsinsatserna liksom föreningen är skyldig att inom tre månader från detta erbjudande, återlösa andelarna. Återlösen sker med tillämpning av regeln i 17 §, med halva insatsbeloppet. Föreningen har rätt att kvitta sin betalningsskyldighet mot de skulder medlemmen kan ha till föreningen.

Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andelar enligt ovan, skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader efter förvärvet. Ansökan prövas enligt §5. Antas förvärvaren som medlem inträder denne i överlåtarens ställe.

13 Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente

Har medlems insatser övergått på annan, genom bodelning, arv eller testamente, har förvärvaren rätt att inträda som medlem i tidigare medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i §4 ovan. Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess den avlidnes insatser övergått på annan, eller om dödsboet begär sitt utträde, till utgången av det räkenskapsår under vilket dödsboet begärt utträdet.

14 Utträde

Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen. Utom i de fall som avses i 3 kap. 7§ tredje stycket FL (insatsskärpningar m m) och 16 kap. 27§ andra stycket FL (fusion) verkställs utträde vid utgången av det räkenskapsår, vilket infaller sex månader efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller annan omständighet som föranlett utträdet inträffar. För dödsbo finns särskild reglering i §13.

Om medlem som begär sitt utträde är ledamot i styrelse eller valberedning, skall denne omgående begära sitt entledigande.

15 Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen eller av annat skäl skadar föreningen eller motarbetar dess intressen, och inte efter skriftlig anmodan vidtar rättelse, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Om medlemmens försummelse är särskilt allvarlig, kan uteslutning utan föregående rättelseanmodan beslutas.

16 Återbetalning av medlemsinsats

Medlem som utträder har rätt att, med de begränsningar som följer av 3 kap. 7§ och 16 kap 27§ FL, återfå hälften av medlemsinsatsen, dvs. 150 kronor per inbetald medlemsinsats. Därutöver har avgående medlem rätt att erhålla sin del av beslutad återbäring och vinstutdelning i enlighet med stadgandet i §34. Återbetalning sker tidigast sex månader efter utgången av det räkenskapsår under vilket utträde begärts.

Föreningen har rätt att kvitta sin återbetalningsskyldighet mot de skulder medlemmen kan ha till föreningen.

17 Förlust av rösträtt

Medlem som begärt sitt utträde eller uteslutits ur föreningen förlorar genast rätten att delta i styrelse- och stämmobeslut.

18 Styrelse

Föreningsstämman väljer en styrelse bestående av minst sju och högst nio stämmovalda ledamöter av vilka två nomineras av Ale kommun. Därutöver har arbetstagarorganisationerna rätt att anmäla ledamöter enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Till ledamot av styrelsen kan väljas röstberättigad medlem eller ställföreträdare för juridisk person som avses i 7 kap. 7§ FL.

Styrelsen är föreningens ledande organ och förvaltar och utvecklar föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall årligen till stämman lämna en förvaltningsredogörelse innefattande års-redovisning.

19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer styrelsen utser.

20 Styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall sammanträda om minst en av dess ledamöter eller föreningens verkställande direktör begär det. Kallelse skall utfärdas senast två veckor före styrelsesammanträdet, om inte ärendes natur påkallar annat. Nödvändigt underlag för beslutspunkter skall tillställas ledamot i så god tid som möjligt. Styrelsesammanträde kan hållas i digitalt forum, om samtliga ledamöter har möjlighet att delta i sådant sammanträde. Protokoll skall föras över styrelsesammanträde och justeras av ordförande och ytterligare en ledamot.

21 Valberedning

Föreningsstämman väljer en valberedning som skall bestå av tre personer. Föreningsstämman utser dess ordförande. Valberedning utarbetar förslag till arvodering av styrelse, revisorer och valberedning.

22 Ledning

För föreningens löpande förvaltning utser styrelsen verkställande direktör. Styrelsen skall upprätta och fastställa instruktion för den verkställande direktören.

23 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

24 Tid för årsredovisning

Styrelsen skall senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma avlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

25 Revision

Vid ordinarie föreningsstämma väljs två revisorer för tiden till och med ordinarie föreningsstämma året efter valet. Minst en revisor ska vara auktoriserad. Revisionsberättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

26 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under tiden mars–maj månad.

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen anser sådan nödvändig eller då det för visst ärendes behandling skriftligen krävs av revisor eller av minst en tiondel av samtliga medlemmar. Extra föreningsstämma får inte förläggas närmare ordinarie stämma än 30 dagar.

27 Kallelse mm

Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i minst en på orten allmänt spridd tidning och på föreningens hemsida eller genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Vid ärenden enligt 6 kap. 21§ FL skall kallelsen vara skriftlig. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie eller extra föreningsstämma. Vid ärende som gäller stadgeändring skall kallelse ske senast fyra veckor före stämma.

Årsredovisning och revisionsberättelse skall hållas tillgänglig på föreningens kontor två veckor före stämman.

28 Rösträtt vid föreningsstämma

Vid utövande av rösträtt och beslutsfattande vid föreningsstämma skall följande gälla:

 1. medlem som begärt utträde eller uteslutits ur föreningen har inte rösträtt
 2. att varje medlem har en röst oavsett antalet inbetalda insatser
 3. att medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem, make eller sambo som ombud. Ombud skall medföra skriftlig fullmakt. Juridisk person företräds av behörig ställföreträdare eller ombud.
 4. att ingen får som ombud företräda fler än en medlem
 5. att som föreningens beslut gäller den mening som får flest röster, utom i de fall dessa stadgar eller lagen om ekonomiska föreningar innehåller bestämmelse om kvalificerad majoritet.
 6. att vid lika röstetal personval avgörs genom lottning, men i andra frågor gäller den mening, som biträds av stämmans ordförande.
 7. att alla beslut sker genom öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs.
 8. Över beslut och över vad som i övrigt förekommer vid föreningsstämman skall genom stämmoordförandens försorg föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte två vid stämman utsedda medlemmar. Senast inom två veckor från stämman, skall protokollet vara tillgängligt för föreningens medlemmar

29 Ärenden på ordinarie stämma

Vid föreningens ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt vid behov vara rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd för stämman
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Anmälan av protokoll från senaste stämma
 7. Styrelsens årsredovisning samt i förekommande fall koncernredovisning
 8. Revisorernas berättelse samt i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Beslut om styrelsens förslag till resultatdisposition
 12. Beslut om ersättning till styrelseledamöter, valberedning och revisorer
 13. Val av ordförande för en tid av 1 år
 14. Val av vice ordförande för en tid av 1 år
 15. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
 16. Val av revisorer för en tid av 1 år
 17. Val av valberedning för en tid av 1 år
 18. Fastställande av medlemsförteckning
 19. Ärenden som anmälts av medlem eller av styrelsen enligt §32 i dessa stadgar

30 Ärenden på extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall inte behandla eller besluta i andra ärenden än dem, som angivits i kallelsen.

31 Majoritetskrav vid vissa beslut

Ändring av stadgar kan beslutas genom enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på en ordinarie föreningsstämma. Om enhällighet inte uppnås beslutas stadgeändringen med enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande stämmor.

Beslut om föreningens likvidation eller om hel eller delvis avveckling av föreningens huvudverksamhet, är giltigt om minst fyra femtedelar av de röstande på dels en ordinarie stämma och med samma majoritetskrav på en därpå följande extra stämma eller ordinarie stämma, röstar för det likalydande beslutet. En extra stämma i detta fall får hållas tidigast sex månader efter den ordinarie stämman. Vid övriga beslut som kräver kvalificerad majoritet eller flera stämmobeslut, gäller lagen om ekonomiska föreningar.

32 Motioner och styrelsens förslag

Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall behandlas av stämman om ärendet skriftligt anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. Styrelsen har rätt att inom samma tid skriftligen hänskjuta fråga som skall beslutas av stämman.

Styrelsen ska yttra sig över medlems motion med ställningstagande till medlemmens yrkande på stämman.

33 Meddelanden

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall delges medlemmarna på föreningens hemsida, eller om situationen så kräver, genom annonsering i en på orten spridd tidning, direktbrev eller e-post.

34 Fördelning av överskott

Uppkommer överskott skall detta efter föreningsstämmans beslut:

 1. fonderas och/eller
 2. föras i ny räkning och/eller
 3. fördelas mellan medlemmarna som återbäring i förhållande till deras affärsomfattning avseende energiöverföring med föreningen och dess dotterbolag och/ eller
 4. utdelas till medlemmarna i form av vinstutdelning i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

Till reservfonden skall alltid läggas vad medlem vid utträde ur föreningen inte återfår av sina insatser.

Rätt till återbäring och vinstutdelning tillkommer den som innehade insatser vid utgången av det avslutade räkenskapsåret. Återbäring eller vinstutdelning som inte mottagits av den berättigade inom ett år från aktuellt stämmobeslut, återgår till föreningen.

Styrelsen skall senast vid dess upprättande av årsredovisningen presentera sitt förslag till stämman om disposition av överskottet.

Föreningen har rätt att kvitta återbäring eller utdelning mot de skulder medlemmen kan ha till föreningen.

35 Behållna tillgångar vid upplösning

Vid föreningens upplösning enligt 17 eller 18 kap. FL skall dess nettotillgångar fördelas bland dem som vid upplösningen är medlemmar i föreningen, som i första hand ska återfå inbetalda medlemsinsatser. Skulle tillgångarna inte räcka till full återbetalning av medlemsinsatserna skall tillgångarna fördelas i förhållande till det antal insatser medlemmen äger. Överstiger tillgångarna värdet av medlemsinsatserna ska återstoden fördelas mellan medlemmarna efter antalet insatser.

36 Tvister

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa stadgar och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av domstol såvida parterna inte är överens om att tvisten ska avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande.

37 Föreningslagen

I övrigt gäller vad som föreskrives i lagen om ekonomiska föreningar.

 

Beslutades vid föreningsstämma 2023-05-16

Styrelse Ale El Ekonomisk förening

Ordförande

Eje Engstrand

Vice ordförande

Rolf Alkenhoff

Ledamöter

Jan Skog
Torbjörn Andersson
Ingemar Othzén
Tony Norrman
Thore Skånberg

Personalrepresentanter

Martin Durfelt, ledamot
Björn Johannesson, suppleant
Yvonne Samuelsson, suppleant
Patrik Olsson, ledamot