VD kommenterar verksamhetsåret 2011

Som vd i Ale El ser jag tillbaka på 2011 med stor glädje. Allt fler nöjda kunder, uppstart av elhandel, nytt varumärke och engagerad personal är några av de faktorer som gjorde 2011 till ett minnesvärt år i Ale Els historia.

Redan i förra årsredovisningen kunde jag i min kommentar konstatera att Ale El låg högt i Nöjd Kund Index (NKI). Trenden hade under en period varit vikande och vi såg det som en viktig uppgift att vända den tillbaka uppåt. Nu kan jag konstatera att vi lyckats, från slutet av 2011 låg vi högst av de elbolag i Västsverige som vi jämförs med och långt över Sverigesnittet. Det är en mycket glädjande utveckling som säger oss att vi ligger helt rätt i våra värderingar – Nära, Tryggt och Enkelt.

Det är med stor ödmjukhet och glädje som jag kan summera elhandelsstarten som något av en succé. Från uppstarten i september och fram till årsskiftet 2011-2012 nådde vi mer än dubbla målet, räknat i antal kunder. Extra glädjande var att vi fick överraskande många företag som elhandelskunder.

2011 var mitt första kalenderår i Ale El. När jag tittar tillbaka ser jag att det inte är samma elbolag nu, som när jag började i oktober 2010. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess och jag uppfattar att både styrelse och personal är överens med mig om att företaget har utvecklats i en positiv riktning. Med uppstart av elhandelsverksamheten och ett nytt gemensamt varumärke för elnät och elhandel är vi på väg dit vi vill, att vara Ales kompletta elleverantör. Våra förutsättningar att få bli det naturliga och självklara valet är goda.

Att skapa ett helt nytt varumärke kräver stora mått av kreativitet. Jag kan med tillfredställelse konstatera att Ale Els personal med stort engagemang deltagit i marknadsföringen och arbetet med att ta fram en ny logotype. Jag ser det som extra värdefullt och roligt när idéer som blir till verklighet kommer från verksamheten.

2011 var också det första hela året för oss att ha fullt driftansvar för det under 2010 förvärvade överliggande 20kV-nätet. Den utarbetade risk- och sårbarhetsanalysen tillsammans med erfarenhet från några driftstörningar under året, har gett oss ett bra verktyg för att kunna analysera och genomföra åtgärder i elnätet.

Vissa avbrott har legat utanför vår kontroll, speciellt i Älvängen där våra kunder vid ett antal tillfällen drabbats av elavbrott på grund av avgrävda kablar. Tyvärr har detta alltför ofta skett utan att vi blivit kontaktade för anvisning om var i marken kablar är placerade. Som motvikt har vi lyckligtvis klarat såväl kallt väder som stormar mycket bra, vilket visar att vi har ett väl underhållet elnät av hög kvalitet.

Miljön är en fråga som blir allt viktigare, både för företag och människor i allmänhet. För oss – som arbetar både med elnät och elhandel – handlar det om att bygga förtroende, både för vårt sätt att arbeta och för våra produkter och tjänster. Miljödiplomeringen i början av 2011 är en både rolig och utmanande plattform att utgå från då miljöarbete i grunden handlar om ett ständigt förbättringsarbete.

Det är både ett stort förtroende och en stor utmaning att få vara en viktig partner i framtidskommunen Ale och dess tillväxt. Vi lägger stort engagemang för att även i framtiden vara en trygg och närvarande partner som klarar utbyggnadsprojekt och förändringar samtidigt som en hög driftsäkerhetsnivå upprätthålls.

 

Framtida utmaningar

Elbranschen och dess konsumenter står inför omfattande utmaningar och nya krav i en nära framtid. Ett exempel är ett förslag om att elnätskunder i Sverige från 2015 inte längre får ha kontakt med sitt elnätsbolag, utan istället hänvisas till respektive elhandelsbolag. Detta kan komma att försvåra tillvaron – både för bolagen och för kunderna – inte minst vid planerade arbeten i elnätet och vid driftstörningar.

Vi på Ale El vill fortsätta att ha goda kundrelationer och genom att vara Aleinvånarnas och Aleföretagens självklara val som en komplett elleverantör (elnät och elhandel) säkerställs att vi även i framtiden blir den lokala kontakten i alla elförsörjningsfrågor. Våra kunder ska känna att Nära, Tryggt och Enkelt är det vi står för. Vår affärsidé handlar inte om vinstmaximering, vi vill i första hand att våra elkunder har en trygg och enkel tillvaro. Vi vill också ha en fortsatt hög driftsäkerhet och servicenivå i kombination med att hålla långsiktigt bra och tillförlitliga priser.