Prisjustering från 1 januari 2012

Elnätsavgifter
Ale Elförenings styrelse har fattat beslut om justerade elnätsavgifter från och
med 1 januari 2012. Ale Elförening påförs en kostnadsökning på 2,5 % från
stam- och regionnät. Elnätsavgiften består av två delar, en fast och en rörlig.
Prisjusteringen avser endast den fasta delen. Den rörliga överföringsavgiften
per kilowattimme förblir oförändrad enligt 2011 års nivå. Prisjusteringen för
lågspänningsabonnemang 16 A till och med 200 A innebär en höjning av
elnätsavgifterna med i genomsnitt 1,9 %.

Läs mer>>